Home

Uio overføre feriedager

Ansatte har rett og plikt til å ta ferie. Sett deg inn i regelverket og søk om ferie i god tid før planlagt ferie. Husk! Før du drar på ferie, bør du registrere ferien i din elektroniske kalender og legge inn fraværsmelding på telefon og e-post Antall avviklede feriedager i fjoråret. Antall dager tilgjengelige for overføring til inneværende år. Feltet Søknad om overføring av restferie viser følgende: Antall dager som søkes overført. Systemet vil alltid foreslå resterende kvote fra fjoråret. Du kan søke om færre dager enn det foreslåtte antallet, men ikke flere Feriedager kan kreves utsatt dersom sykdommen har vart i minst 1 arbeidsdag. Sykdommen må være i 100 % og legitimeres med sykmelding fra lege. Blir du sykmeldt av en lege i utlandet, må du i tillegg til sykmeldingen levere egenerklæring for utenlandske sykmeldinger - NAV 08-09.06 (nav.no) slik at UiO kan søke refusjon av sykepenger fra NAV

Ferie - For ansatte - Universitetet i Osl

 1. Når ferieåret går mot slutten, kan det være arbeidstakere som har utestående feriedager. Som arbeidsgiver må du da enten sørge for at arbeidstakeren får tatt ut den utestående ferien før utløpet av ferieåret, eller inngå avtale med arbeidstakeren om overføring av ferie til neste ferieår
 2. Ferie utsetter foreldrepermisjon. Når du avvikler ferie, vil NAV stanse utbetaling av foreldrepengene og permisjonstiden vil forlenges.; Du må avtale avvikling av ferie i permisjonstiden med leder og orientere saksbehandler i foreldrepermisjonsteamet (e-post) før du sender søknad om utsettelse (nav.no) til NAV.; Du vil få utbetalt 100% lønn under ferien
 3. Ikke helt sjelden oppstår situasjonen at partene kommer i en «skvis» fordi arbeidstaker ikke har tatt ut alle feriedagene han eller hun har krav på. I det følgende beskrives adgangen til å overføre ikke benyttede feriedager til påfølgende ferieår. Ferieloven er ufravikelig på enkelte områder. Ferieloven er i utgangspunktet ufravikelig
 4. Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager. Kan ikke kjøpe ut ferien. Tidligere var det muligheter for arbeidsgiver til å betale ut ferie som ikke var benyttet. Det er det ikke lenger mulighet til etter ferieloven
 5. Utbetaling av feriedager. Du kan utbetale en del feriedager i stedet for å overføre dem. Dette gjelder alle de feriedagene som er avtalefestede. Lovfestede feriedager er 4 uker og 1 dag, samt en ekstra uke for de som er 60 år eller eldre. Differansen mellom den ferien dere faktisk har og den lovfestede kalles avtalefestet ferie
 6. Automatisk overføring av feriedager. Dersom arbeidstaker ikke har avviklet ferie i løpet av ferieåret på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, skal alle ferielovens feriedager som er til gode ved ferieårets slutt overføres til neste år. Eksempel: Turid ble syk i juli. Hun ble 100 % sykmeldt resten av året
 7. Du kan overføre feriedager til neste år, men det er også slik at arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut ferien din i løpet av året. I så fall ryker en eventuell plan om å overføre restferie til neste år. Og om så er tilfelle, er det jo «bra» at jula 2020 er temmelig «dårlig» med tanke på helligdagene

Søke om overføring av ferie i HR-portalen - For ansatte

 1. stekrav, kan også disse feriedagene overføres til påfølgende ferieår, dersom avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker åpner for det
 2. De dagene du normalt har fri regnes i denne sammenheng som feriedager. selv om dette i praksis skulle overstige det antallet dager det er lov til å overføre etter avtale. Etter lovendring som trådte i kraft 1. juli 2014 gjelder det nå uansett årsak til at ferien ikke er avviklet
 3. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager. Råd til arbeidstaker. Har du konkrete planer om ferie, husk å be om å få vite tidspunkt for når ferien fastsettes to måneder før. Du kan ikke fritt bestemme når du skal ta ferie

Ferieavvikling: rettigheter og plikter - For ansatte

Ferieloven: Regler for overføring av feri

Arbeidstaker kan også av andre grunner ønske å overføre feriedager til neste år. I utgangspunktet har du som arbeidsgiver en plikt til å sørge for at arbeidstaker avvikler ferien sin i løpet av ferieåret. Det er derfor viktig at du har kontroll på dine arbeidstakeres ferieavvikling gjennom året Dersom dere i din virksomhet har lenger ferie enn lovens minimum, kan dere også avtale å overføre denne. Det vil si at i en virksomhet der arbeidstakerne har fem uker ferie, kan de overføre to uker og fire dager ferie. Men en forutsetning for overføring av ferie, Normalt kan man ikke «kjøpe fri» ansatte fra opphopede feriedager Reglene vi nå har sett på gjelder kun ferielovens feriedager, dvs 4 uker og 1 dag, pluss eventuell tilleggsferie på grunn av alder. Det er mange arbeidstakere i dag som har avtale om 5 uker ferie. Det vil si at man har 5 avtalefestede virkedager ferie i tillegg til ferielovens feriedager, man fyller altså på feriesaldoen fra 4 uker og 1 dag ferie til 5 uker ferie

Dersom arbeidstaker ved årsskifte har feriedager som ikke er avviklet, og som det heller ikke er inngått skriftlig avtale om å overføre, er dette et eventuelt brudd på ferielovens regler. En konsekvens av dette eventuelle bruddet er at alle dagene som ikke er avviklet automatisk overføres til neste år Overføringen av tolv feriedager gjelder også for arbeidstakere som er over 60 år, selv om disse har rett til en ekstra ferieuke. Det gjelder med andre ord ingen utvidet rett til å overføre feriedager for denne arbeidstakergruppen. Begrensningen på tolv dagers overføring gjelder imidlertid kun for den lovfestede ferien → Hvor mange feriedager kan jeg overføre til neste år? Det kan inngås avtale med arbeidsgiver om å overføre to uker ferie (tolv virkedager). Feriedagene kan kun over­føres til påfølgende år. Mange arbeidstakere har avtalefestet rett til fem uker ferie

Ferie og foreldrepermisjon - For ansatte - Universitetet i

Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie, har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager. Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke rett til feriepenger Etter ferieloven er det anledning til å overføre inntil 12 virkedager (10 arbeidsdager) fra et ferieår til neste. Det kan også inngås avtale om å avvikle feriefritid på forskudd. Loven gir i den sammenheng ingen begrensning på antall dager, men det kan ikke forskutteres mer ferie enn det som dekkes av opptjente feriepenger på ferietidspunktet Enten overføre fra i fjor eller justere antall feriedager; Når du skal legge inn standard feriedager i det nye året (her vist som år 2020) går du til Godkjenner | feriedager. Her velger du riktig år som det skal legges inn feriedager for året. Huk av for ansatt/-e og klikk på for å få opp valget «Legg til feriedager «Overføre feriedager» finner du under «Arbeidsforhold» i selvbetjeningsportalen. Skjema for overføring av feriedager bruker du når du ønsker å søke om å overføre feriedager til neste kalenderår

Overføring av feriedager til neste ferieår - Magm

feriedager til neste kalenderår. Skjema for overføring av feriedager er en erstatning for dagens papirblankett. Registreringsbildet Registreringsbildet gir deg informasjon om hvor mange feriedager som er tilgjengelig for overføring til neste kalenderår. Du fyller så ut hvor mange dager som du ønsker å overføre Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om å overføre 12 virkedager til det påfølgende ferieår. 12 virkedager er to uker. Bruken av uttrykket » til det påfølgende ferieår » innebærer at man ikke kan avtale å samle opp ferie over tid, for eksempel en femårs periode. Å kunne inngå avtale om å overføre ferie er ikke avhengig av at arbeidstaker har opptjent. Ferie, overføring av feriedager til neste år; Tilbake. Hvor mange virkedager er det i henhold til Ferieloven mulig å overføre til neste år? Arbeidsgiver og arbeidstaker har anledning til skriftlig å inngå avtale om overføring av ferie. Imidlertid er det en begrensning i overføringen Med sommeren for døren skal ferielistene være klare for lengst. Ved sykdom eller uforutsette hendelser kan ferieavviklingen likevel by på utfordringer. I denne artikkelen ser vi nærmere på arbeidsgivers og ansattes plikter og rettigheter når det gjelder ferie og ferieavvikling. I fjor ble det foretatt flere endringer i ferieloven, som kan bidra til at ikke avviklet ferie kan hope seg opp.

Slik er reglene for overføring av ferie - Infotjeneste

 1. Når det gjelder lønn og feriedager, så er hovedregelen at feriepengene skal betales siste vanlige lønningsdag før ferien. Bestemmelsene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale. På grunn av at avtalefestet ferie er lengre enn lovbestemt ferie, vil det tekniske lønnstrekket som foretas være 30/26
 2. Jobber man 80 prosent med 4 dager i uken, får man redusert antallet feriedager tilsvarende. Det betyr at en ansatt i 80 prosent stilling med 5 uker ferie vil ha 20 feriedager til disposisjon. Velges en slik løsning, så skal det beregnes 4 feriedager pr uke. Har arbeidstakeren tatt 4 uker sommerferie, så blir dette 16 feriedager
 3. UKENS HR-DILEMMA: En bedrift har mange ansatte som har opparbeidet seg mye avspasering, samtidig som de har en del ferie til gode. Nå lurer lederen på hva de må prioritere først, avspasering eller ferie. Les svaret fra vår HR-ekspert Mette Reiten i Compendia
 4. Blir ikke det gjort, risikerer en at enkelte arbeidstakere mot slutten av året sitter med flere feriedager enn det er lovlig å overføre. Avtalt overføring Etter ferieloven § 7 (3) kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie (10 dager ved 5-dagers arbeidsuke) til påfølgende ferieår
 5. Men arbeidstakeren kan likevel ikke avtale å overføre flere feriedager til neste år enn andre. Sykdom og foreldrepermisjon Er det arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon som er årsak til at feriedagene ikke ble tatt ut i ferieåret, skal ferien overføres til året etter

Feriedager til gode - skal de overføres eller utbetales

 1. Arbeidstaker kan overføre 12 feriedager av den lovbestemte ferien hvert år. I tillegg vil arbeidstaker kunne overføre fem dager av den avtalefestede ferien etter HTA del 6. Arbeidstakere som arbeider mandag til fredag og har fri lørdag og søndag, gis rett til å overføre totalt 14 feriedager.
 2. Etter ferieloven har du rett på 25 virkedager ferie hvert år. Lørdag regnes som virkedag etter loven. 25 virkedager utgjør fire uker og en dag ferie. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på én uke ekstra ferie. I tillegg til feriedagene etter ferieloven har mange.
 3. Ferie, ferieavvikling og feriepenger. Alle som utfører arbeid i annens tjeneste har krav på ferie, og alle har plikt til å ta ferie. Det er vanligvis arbeidsgiver som fastsetter ferien innenfor de rammer ferieloven setter for plassering av ferien
 4. Ønsker du å overføre feriedager for alle ansatte, kan du gjøre dette ved å gå på Rutiner / Registrering / Overføre feriedager. Vær oppmerksom på at denne rutinen overskriver eventuelle verdier i feltet Overførte feriedager på den ansatte. Relaterte artikler. Vise feriedager på lønnsslipper
 5. Infotjenesters arbeidsrettsjurist og ekspert på ferieloven Camilla Schie-Veslum Dette skjer med ferie etter sykdom og foreldrepermisjon. Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon blir automatisk overført til neste år
 6. Nye regler gjør at alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei. Noen situasjoner gjør at du kan søke om ekstra dager.. Når du ikke har flere omsorgsdager igjen, må du gjøre en avtale med arbeidsgiveren din
 7. Du kan kreve tilsvarende antall feriedager senere i ferieåret dersom du blir syk i løpet av ferien. På samme måte som sykdom før ferien, kreves det at du er 100 prosent sykemeldt for å få erstattet ferie. Du må legge fram kravet når du er tilbake i jobb og dokumentere dette med sykemelding

Adgangen til å overføre 12 virkedager grunnet sykdom kommer i tillegg til den avtalte adgangen til å overføre feriedager som beskrevet overfor. Det betyr at en arbeidsgiver som har vært sykemeldt kan avtale at 12 virkedager overføres til påfølgende ferieår, og i tillegg skal 12 virkedager overføres på grunn av sykdom Nå kan du bli syk i ferien uten å tape seks feriedager. Det er heller ingen begrensninger på hvor mye ferie du kan overføre til neste år. I 2014 ble det vedtatt endringer i ferieloven fordi noen av bestemmelsene var i strid med EØS-bestemmelser

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og § 9 nr. 1 og 2 Alternativt kan du avtale med arbeidsgiveren din at du tar ut feriedager, eller avspaserer om du har dette som en mulighet. Se også under Annen økonomisk støtte, om noe passer inn i din situasjon. Created with Du kan overføre omsorgsdager du har tilgjengelig, inkludert de ekstra dagene du har fått på grunn av koronasituasjonen Dette innebærer at en arbeidstaker kan overføre 24 feriedager (4 uker) ved sykdom, men bare 12 dager ved foreldrepermisjon etter avtale med arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver samtykker vil det naturligvis ikke være noe i veien for å overføre flere feriedager som følge av foreldrepermisjonen Ikke glem å overføre ferie. Hvis du har ferie til gode, er det viktig at du gjør en avtale med arbeidsgiver om overføring av feriedager til neste år. Dager du har til gode som følge av sykdom eller omsorgspermisjon blir imidlertid automatisk overført

Har vært arbeidsgiver noen år. Jeg har ikke vært borti noen som overfører feriedager uten lønn. Du har derimot mulighet til å søke permisjon neste år uten lønn Grunner til å overføre til nytt år, så er mange arbedsgivere ganske strenger mht til ny lov. Det er sykdom som er den vanligste grunnen Avvikling av enkeltstående feriedager Det er anledning til å avtale uttak av enkeltstående dager med ferie. Når det gjelder den sjette ferieuke, er det opp til arbeidstakeren selv å bestemme om den skal tas som en samlet uke, eller som en eller flere enkeltstående feriedager Du kan få nye feriedager . Dette har du krav på. Av Sandra Marie Kristiansen. Publisert - Men det er ikke slik at arbeidstaker har plikt til å overføre ferie ved sykdom

Det kan for eksempel i avtalen bestemmes at arbeidstaker kun kan overføre 20 timer avspasering til neste kalenderår, og at øvrige avspaseringstimer til gode ved årets slutt skal utbetales. Dette kan tale for at lovfestede feriedager bør prioriteres fremfor avspaseringstimer når man planlegger avviklingen av arbeidstakers restsaldo med ferie og avspasering ved årets slutt Jeg har 6 feriedager tilgode og tar 2 nå siden jeg ikke får lov å overføre noen til neste år. Sitter da igjen med 4 som jeg egentlig ikke har behov for å ta ut i år, men som jeg må ta ut. Unormalt? Hadde håpt å ta dem til neste år siden vi nå har en på skolen og en i barnehagen og jeg trenger all.. Overføre feriedager eller ferie på forskudd # Du kan overføre inntil 10 + 4 feriedager til neste år i hht. Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Du kan også avvikle inntil 10 feriedager på forskudd Antall utbetalte feriedager bestemmes av opptjente dager fra året før. Timelønnede vil som regel få utbetalt feriepenger sammen med godtgjørelsen. Overføring av ferie. All ferie skal i hovedsak tas ut i ferieåret. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan du søke om å få overføre 10 lovfestede + 4 avtalefestede feriedager

Overføring av ferie - hvilke regler gjelder? Visma Blo

Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon Slik makser du ferien 2019 best: Her er noen smarte tidspunkt å ta ut noen ekstra feriedager på jobben: #1: Maks påskeferien: Ta ut sju feriedager og få 16 dager sammenhengende fri. #2: Maks langhelg 1. mai: Ta ut to feriedager torsdag 2. mai og fredag 3. mai og få fem dagers langhelg 1. til 5. mai. #3: Maks langhelg rundt Kristi Himelfart i mai: Himmelspretten er på torsdag 30. mai, og. Det kan ikke feriedager du har rett til etter ferieloven. Dersom en arbeidstaker setter seg opp på avspasering på slutten av året og arbeidsgiver ser at vedkommende ikke kan avvikle all ferien (eller overføre denne), kan arbeidsgiver i stedet pålegge arbeidstaker å ta ut ferie

Kan du overføre ferie til neste år? - Restferien din kan ryk

Det er kun mulig å overføre ferie i perioden januar - februar. Før du overfører må du sørge for at alt av ferie er lagt inn riktig i timelisten. Ved overgang til nytt år er det mange som har behov for å overføre resterende feriedager I tillegg får du fem ekstra feriedager om du har en tariffavtale. Totalt blir det da 30 feriedager per kalenderår. Det som kan gjøre dette noe forvirrende, er at feriedager er lik virkedager. Og under virkedager kommer også lørdag. Vi snakker derfor om totalt fem ferieuker. • Så mye ferie har du krav på. Antall feriedager er det samme. Du kan overføre maksimum 10 antall dager Jeg ønsker å overføre ferie til neste år fordi jeg skal på langferie. 69/255 Du sender nå forespørsel om å overføre feriedagene du har tilgode, til neste år. Det er kun mulig å overføre det maksimum antall feriedager som arbeidsgiveren din har satt opp. Avbryt Lagre Send feri En vanlig situasjon på slutten av året er at arbeidstaker, i tillegg til feriedager, har mange «plusstimer» til avspasering. Så lenge all ferie som ikke er brukt opp vil bli overført til neste ferieår, bør ferien tas ut fremfor at plusstimene avspaseres For dem som har 5 uker ferie og 5-dagersuke, betyr det at partene kan avtale overføring av 14 feriedager til neste år, sier Schie-Veslum. Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring med arbeidsgiver etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager

Kun én av tre kjenner til reglene for hvor mange feriedager eller overtidstimer man kan overføre til neste år, viser en landsomfattende undersøkelse Norstat har utført for Amesto Accounthouse. - I verste fall får man ikke tilbake oppspart overtid eller feriedager når 2015 blir til 2016, advarer Nilssen Ifølge ferieloven har vi krav på 25 feriedager hvert ferieår. Ferieår er det samme som kalenderår. Ansatte over 60 år har rett til seks ekstra feriedager. I mange bedrifter er det vanlig å gi fem uker ferie til alle, men da er kun 25 av dagene lønnet med feriepenger. I tariffavtalene er det annerledes De vanligste årsakene som går igjen når det gjelder hvorfor man ikke tar ut ferien sin er mangel på penger (19 prosent), ingen mulighet for å overføre feriedager (16 prosent) eller at man er. I de tilfeller en ansatt skal overføre resterende feriedager fra i år til neste ferieår (Kalenderår), må følgende innstilling være slått på. Meny, Oppsett generelt -> Fravær, klikk på fraværtype Ferie og deretter venstrefane Fraværssaldo. Huk a.. Verker Et utvalg Makroøkonomisk planlegging under usikkerhet, UiO, 1986 En disaggregert ettermodell for offentlig transport i MODAG/MSG (sm. m. K. A. Magnussen), 1991 Mannsrolleutvalgets sluttrapport, NOU 1991:3, 1991 Miljøet verner vi sammen, 1994 Gassnasjonen Norge, 1996 Økonomi - fag og politikk, i Sosialøkonomen nr. 7/2000 Kilder og litteratur Stortinget i navn og tall 2001-2005.

Dette er reglene for å overføre feriedager Accounto

Hvis du ligger an til å ha feriedager til gode, kan du avtale med arbeidsgiver at inntil 12 virkedager (2 uker) overføres til neste år. Hvis du ikke får slik avtale, så vil du fortsatt ha rett til å overføre samtlige feriedager til neste år Universitetet i Oslo 1 Referat drøftingsmøte 23. oktober 2013 kl. 0900- 1000 Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene: Heidi Hoksnes Sørlie (NTL UiO), Gun Hafsaas (Forskerforbundet), Bjarne Skov (Parat), Christer Wiik Ara Kunnskapsdepartementet innfører en grense på fem prosent for hvor mye penger statlige universiteter og høyskoler kan ha på bok uten å ha en plan for hva de skal brukes til. I fjor hadde de 2,5 milliarder på bok før årsskiftet Hvordan overføre feriedager til neste år manuelt | Brukertips PPT - Feriepenger PowerPoint Presentation, free download Lektorbladet #3 2018 by Lektorbladet - issu

Så mye ferie kan du overføre til neste år. Som betyr 4 uker pluss 1 dag fordi ferieloven regner feriedager i form av seks virkedager pr. uke. I trappa på UiO sammen med Jamal Bajja (. f.v.) og Kari Berit Judin. Alf Ragnar Olsen. Lavtlønte får minst i statsoppgjøret Krav på å få overføre feriedager . Heidi Roald. 06. november 2018 (endret 12. februar 2020) Har jeg krav på å få overføre feriedager til neste år? Svar. Etter ferieloven kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale overføring av ferie fra ett år til et annet Overføre feriedager til neste kalenderår - godkjenner 2. Behandling av søknad om overføring av feriedager for deg som er godkjenner 2. Oppdatert 11. mars 2020. Skjema for «Overføring av feriedager» behandles i «Min innkurv» for godkjenner 2. vis større

Deltidsstilling betyr altså ikke at du har krav på tilsvarende færre feriedager. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager (1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. juledag, 2. juledag) Ekstraferien for arbeidstakere som fyller 60 år omfattes av denne overføringsadgangen. Selv om arbeidstakere over 60 år har en uke ekstraferie, har de ikke adgang til å overføre mer enn inntil 12 virkedager (2 uker) ferie. Det er viktig å være oppmerksom på at også lørdag er en virkedag etter ferielovens regler Heisann! I forbindelse med overføring av feriedager fra et år til kommende år, så har jeg et spørsmål. Jeg har per dags dato ikke full inntjening/opparbeidelse av feriepenger siden jeg begynte i ny jobb i juni. Gjelder overføring av feriedager bare hvis man har en full opptjening av dem? Jeg vil. Det er ikke mulig å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Så hvis du tar ferie i en uke du vanligvis jobber fire dager, har du likevel brukt en hel ferieuke, og ikke fire feriedager. Verdt å vite som arbeidsgiver: Det er arbeidsgivers ansvar at de ansatte tar ut sin lovbestemte ferie i løpet av året Dette må selvsagt avtales med arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle. Har du fem ferieuker, har du også lov å overføre de fire avtalefestede feriedagene. Du har ikke en rett til det, men du har lov til det. Arbeidsgiver har siste ordet. Er du over 60 år og har en ekstra ferieuke, kan du ikke overføre flere feriedager enn nevnt ovenfor

UiO > Universitetsbiblioteket > Skrive og publisere > Besøksadresse. Georg Sverdrups hus, 4.etasje Moltke Moes vei 39. Postadresse. Våre postadresser. Telefon, faks, e-post +47 22 84 40 50 postmottak@ub.uio.no. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB. Logg inn Logg ut meny Hvordan er reglene for antall dager man har krav på ferie når en jobber redusert stilling? Problemstillingen er som følger: Jeg har i flere år jobbet 60 % stilling, dvs 3 dager i uka. 2005 brukte jeg bare 4 ukers ferie - og overførte 5 dager til 2006. I fjor brukte jeg 4 hele uker + en enkeltdag,.. Kan overføre ferie. Dersom det av ulike årsaker ikke passer, Er du over 60 år og har en ekstra ferieuke, kan du ikke overføre flere feriedager enn nevnt ovenfor Overføre avspasering til neste år. Muligheten til å avtale overføring av restferien til neste år er for øvrig uforandret. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager Sjefen bestemmer når du får avspasere

Ansatte over 60 år som har en ekstra ferieuke kan avtale overføring etter samme regler. De har med andre ord ingen utvidet adgang til å overføre feriedager. AVTALE OM OVERFØRING AV FERIE. Det bør inngås en avtale om overføring av ferie fra et år til et annet. Da har man det formelle i orden Overføring av ferie: Hvor mange feriedager kan man flytte over til neste år? Man kan overføre inntil 12 virkedager/2 ferieuker til påfølgende år. Overføring av ferie krever skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker I dag hadde jeg fult opp med kunder på klinikken. Min far bor i nærheten og jeg kjørte som vanlig innom ham på vei hjem. Han hadde falt i leiligheten dagen før og hadde fått blåveis og sår. Det er vondt å se hvordan han lider psykisk - han har angst og depresjon og en forestilling om at Gud har f..

PM-2014-14 Endringer i bestemmelser om ferie . Dato: 2.09.2014. Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen. Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 11.2.. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at ferieloven er endret med virkning fra 1. juli 2014 Jeg vet at det er mulig å overflytte et visst antall feriedager til året etter, men har noen hørt om at det går an å flytte feriedagene til og så kanskje 5 dager i 2011, og så overføre resten til 2012. Å overføre ferien til 2012 vet jeg mange har gjort - men det var den håpløse jula nesten uten fri da som jeg kunne tenkt meg. question_answer Hvor mange feriedager har arbeidstaker krav på? Etter ferieloven § 5 nr. 1 har arbeidstaker rett på 25 virkedager ferie hvert år. Siden lørdag regnes som en virkedag etter ferieloven, så vil 25 virkedager innebære ferie i fire uker og én dag

Antall dager du kan overføre gjenspeiles i hvilken ordning bedriften har. Så her er regelen: Det er smart å lage en plan for uttak av restferie før utgangen av året. Husk at overførte feriedager er en kostnad, og at det må avsettes for denne kostnaden i regnskapet. Les også vårt blogginnlegg om arbeidstid og fridager i julen Hei Startet i ny jobb i august, og tok ikke ut noe ferie. Har jeg rett på å få inntil 2 uker overført til dette året, eller har de bare forsvunnet? Eller må leder godkjenne dette? (Som han absolutt ikke vil

Overføre ferie | Veiledning. Du kan søke i Paga om å få overført inntil 14 feriedager ferie til neste år. Frist er 15.11 hvert år. Du kan også endre overført ferie i PAGA (innen den første uken i januar Har du fremdeles feriedager til overs og planlegger en større ferie til neste år, har du full mulighet til å overføre feriedager til neste år: All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal nemlig overføres til påfølgende ferieår. Arbeidsgiver har ikke anledning til å betale for dagene som er til overs

Nå etter jul og nyttår dukker spørsmålet opp, om hvor mange feriedager våre sekretærer kan overføre fra i fjor. De har begge i utgangspunktet fire feriedager til gode. Vi stengte klinikken på julaften og nyttårsaften, men blir ikke enige om hvor mange feriedager som skal trekkes fra for de nevnte dagene Jeg har fått beskjed fra arb.giver om at jeg har anledning til å overføre 12 (17) dager ferie til neste år, men må da søke spesifikt om dette. Hva menes med 12 (17) dager? Arb.giver ønsker helst at jeg tar ut all ferie i inneværende år, og heller forskyver ferien tilsvarende. Når er det egentlig.

tidBANK gir deg dessuten enkel tilgang til dine data, som fleksisaldo, overtid, feriedager, avspasering og all annen data som blir registrert. Så slipper man å spørre sjefen eller forstyrre andre med det. Fordeler for ledere. Slipper å sette seg inn i alle detaljer angående arbeidstidsavtaler, lover og regler Ferieåret 2018 Slik makser du resten av ferieåret best Du trenger bare to-tre feriedager for å dra i land en skikkelig lang ferie til jul. SLIK BRUKER DU RESTDAGENE BEST: Du får full uttelling av resterende feriedager ved å legge dem til jula: Med kun to-tre feriedager, kan du få hele 11 dagers fri. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis me Du kan overføre alle feriedager du ikke har avviklet i inneværende år til året etter, opplyser advokat og forhandlingssjef Kari Tønnesen Nordli i Tekna. Arbeidsgivers plikt. Hun forklarer at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du får tatt ut ferien i ferieåret Noen ganger er det ønskelig både for arbeidstaker og arbeidsgiver å overføre deler av ferien til det påfølgende året. Partene kan inngå en slik avtale som overfører inntil 12 virkedager ferie (to uker). Begge parter må samtykke til overføringen, og avtalen må gjøres skriftlig Feriebanken hjelper deg også med å overføre feriedager som ikke er avviklet til neste år. Som administrator kan du legge til senioruke og andre feriedager som kommer i tillegg til den opprinnelige ferien. De ansatte kan til enhver tid se hvor mange feriedager som er avviklet og hvor mange de har igjen Privat sektor: Kan avtale å overføre to uker ferie For arbeidstakere med 5-dagersuke kan 10 dager av den lovbestemte ferien avtales overført til året etter. Det vil si 12 virkedager, medregnet lørdag. I virksomheter med tariffavtale er det avtalt fem ukers ferie, altså fire ekstra feriedager enn ferieloven gir rett på